Hotărârea nr. 596/2014

Darea în folosinţă gratuită către Direcţia de Servicii Sociale Braşov, a unui spaţiu din cadrul Colegiului Tehnic Transilvania, situat în Municipiul Braşov, str. Panselelor nr. 23.

 

HOTĂRÂREA Nr.  596

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

 

Privind: darea în folosinţă gratuită către Direcţia de Servicii Sociale Braşov, a unui  spaţiu din cadrul Colegiului Tehnic Transilvania, situat în Municipiul Braşov, str. Panselelor nr. 23;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 98.020/2014, privind darea în folosinţă gratuită către Direcţia de Servicii Sociale Braşov, a unui spaţiu din cadrul Colegiului Tehnic Transilvania, situat în Municipiul Braşov, str. Panselelor nr. 23;

Având în vedere H.G. nr. 799 din 17.09.2014, a Guvernului României, privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate;

Văzând şi adresa nr. 30.329/2014, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 85.871/2014, a Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, către Direcţia de Servicii Sociale Braşov, a unui spaţiu din cadrul Colegiului Tehnic Transilvania, situat în Municipiul Braşov, str. Panselelor nr. 23, identificat conform planului de situaţie anexat.

 

 

Art. 2. Direcţia de Servicii Sociale Braşov, va achita contravaloarea cheltuielilor privind întreţinerea şi plata utilităţilor pentru spaţiul menţionat la art. 1, din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.