Hotărârea nr. 595/2014

Darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Braşov, a staţiilor capăt de linie pentru mijloacele de transport în comun - amenajate - str. Brazilor, str. Poienelor, str. 13 Decembrie, B-dul Saturn, str. Hărmanului.

HOTĂRÂREA Nr.  595

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Braşov, a staţiilor capăt de linie pentru mijloacele de transport în comun - amenajate - str. Brazilor, str. Poienelor, str. 13 Decembrie, B-dul Saturn, str. Hărmanului;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 97.721/2014, privind darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Braşov, a staţiilor capăt de linie pentru mijloacele de transport în comun - amenajate - str. Brazilor, str. Poienelor, str. 13 Decembrie, B-dul Saturn, str. Hărmanului;

Având în vedere adresa nr. 88.537/2014 a Direcţiei Tehnice, Serviciul Investiţii, privind darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Braşov a investiţiei „Amenajarea de staţii capăt de linie pentru mijloacele de transport în comun - str. Brazilor, str. Poienelor, str. 13 Decembrie, B-dul Saturn, str. Hărmanului”;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 123, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Braşov, a staţiilor capăt de linie pentru mijloacele de transport în comun - amenajate - str. Brazilor,  str. Poienelor, str. 13 Decembrie, B-dul Saturn, str. Hărmanului.

 

 

Art. 2. Cheltuielile aferente utilităţilor (apă, canal, energie electrică, gaz, telefonie, etc.) şi întreţinerii staţiilor capăt de linie pentru mijloacele de transport în comun, menţionate la art. 1, vor fi suportate de Regia Autonomă de Transport Braşov.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.