Hotărârea nr. 594/2014

Aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului Braşov, a cotei de 2/8 din imobilul situat în Braşov, str. Al. Sahia nr. 42.

 

HOTĂRÂREA Nr.  594

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului Braşov, a cotei de  2/8 din imobilul situat în Braşov, str. Al. Sahia nr. 42;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 96.301/2014, privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului Braşov, a cotei de 2/8 din imobilul situat în Braşov, str. Al. Sahia nr. 42;

Având în vedere adresa nr. 95.733/2014 a Biroului de Aplicare a Legii nr. 10/2001 şi adresa nr. 96.387/2014 a Biroului Contencios, declaraţia autentificată cu nr. 1094/2014 de N.P. Ionaş Alexandru Mihai, dată de numiţii Peli Alexandru Iosif şi Busnea Aranka;

Luând în considerare prevederile art. 562, alin. 2, art. 889, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 287/2009, republicată, privind Codul Civil;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 9 şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă înscrierea în domeniul privat al Municipiului Braşov, a cotei de 2/8 din imobilul situat în Braşov, str. Al. Sahia nr. 42, identificat în C.F. nr. 134449 Braşov, cu  nr. top. 8782/1/a/16, 8782/1/a/17.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.