Hotărârea nr. 593/2014

Aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea terenului situat în Municipiul Braşov, str. 13 Decembrie nr. 96.

 

HOTĂRÂREA Nr.  593

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea terenului situat în Municipiul Braşov, str. 13 Decembrie nr. 96;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 97.049/2014, privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea terenului situat în Municipiul Braşov, str. 13 Decembrie nr. 96;

Având în vedere adresa nr. 91.524/2014 a S.C. Dacia Plant S.R.L., Studiul de Oportunitate întocmit de S.C. Stone Arhitecture S.R.L., Raportul de evaluare nr. 26 din 19.11.2014 întocmit de S.C. Palcons S.R.L.;

Luând în considerare prevederile art. 123 din Legea nr. 215/2001, republicată, art. 12 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 168/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006, art. 13 din Legea nr. 50/1991 şi art. 10, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5 şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă studiul de oportunitate, întocmit de S.C. Stone Arhitecture S.R.L., privind concesionarea terenurilor situate în Municipiul Braşov, str. 13 Decembrie nr. 96, identificate în C.F. nr. 112427 Braşov, nr. cad. 112427, în suprafaţă de 2579 m.p. şi C.F.  nr. 112435 Braşov, nr. cad. 112435, în suprafaţă de 3645 m.p.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat a terenurilor identificate în C.F. nr. 112427 Braşov, nr. cad. 112427, în suprafaţă de 2579 m.p. şi C.F. nr. 112435 Braşov, nr. cad. 112435, în suprafaţă de 3645 m.p.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.