Hotărârea nr. 59/2014

Aprobarea preţului de pornire în vederea închirierii prin licitaţie publică deschisă a trupului de păşune Munţii Cailor, aflat în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor KRONSTADT R.A. Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  59

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea preţului de pornire în vederea închirierii prin licitaţie publică deschisă a trupului de păşune Munţii Cailor, aflat în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor KRONSTADT R.A. Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov, înregistrate cu nr. 16.477/2014, prin care s-a solicitat aprobarea preţului de pornire în vederea închirierii prin licitaţie publică deschisă a trupului de păşune Munţii Cailor, aflat în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor KRONSTADT R.A. Braşov;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 34 din 23 aprilie 2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea legii fondului funciar nr. 18/1991 şi a Normelor metodologice din 2013 pentru aplicarea acesteia; Ordinului  MADR nr. 407 din 31 mai 2013 pentru aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor; Hotărârii Consiliului Local nr. 587 din 24 septembrie 2010, privind darea în administrare către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. a păşunilor proprietatea Municipiului Braşov, situate pe raza Municipiului Săcele; Hotărârii Consiliului Local nr. 151 din 17 aprilie 2013, privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a păşunilor aflate în proprietatea Municipiului Braşov şi administrate de către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă preţul de pornire în vederea închirierii prin licitaţie publică deschisă a trupului de păşune Munţii Cailor, aflat în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor KRONSTADT R.A. Braşov în cuantum de 220 lei//ha/an.

 

Art. 2. Se aprobă Caietul de sarcini ce va sta la baza ofertelor prezentate la licitaţia publică deschisă pentru închirierea trupului de păşune Munţii Cailor, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.