Hotărârea nr. 589/2014

Atribuirea denumirii unui drum de acces cuprins în „P.U.Z. - Braşov, zona Stupini, str. Nicovalei, limită intravilan vest, nord şi est”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 589

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: atribuirea denumirii unui drum de acces cuprins în „P.U.Z. - Braşov, zona Stupini, str. Nicovalei, limită intravilan vest, nord şi est”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 98.517/2014, prin care s-a propus atribuirea denumirii unui drum de acces cuprins în „P.U.Z. - Braşov, zona Stupini, str. Nicovalei, limită intravilan vest, nord şi est”;

Văzând prevederile Avizului nr. 24 din 14.10.2014 al Comisiei de Atribuire sau Schimbare de Denumiri din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 2 din O.G. nr. 63/2002 - actualizată în 2007, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri stradale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. d şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă atribuirea denumirii unui drum de acces cuprins în „P.U.Z. - Braşov, zona Stupini, str. Nicovalei, limită intravilan vest, nord şi est“, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 221 din 26.04.2010, astfel:

- Drum de acces “A“ - Aleea Cornişei

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.