Hotărârea nr. 588/2014

Modificarea H.C.L. nr. 638/2013, prin care s-a aprobat Documentaţia „P.U.Z. - str. Zizinului - calea ferată - limită intravilan municipiul Braşov - zona sudică a str. Zizinului”, iniţiator Primăria Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  588

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 638/2013, prin care s-a aprobat documentaţia „P.U.Z. - str. Zizinului - calea ferată - limită intravilan municipiul Braşov - zona sudică a str. Zizinului”, iniţiator Primăria Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 99.115/2014, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea modificării H.C.L. nr. 638/2013, prin care s-a aprobat documentaţia „P.U.Z. - str. Zizinului - calea ferată - limită intravilan municipiul Braşov - zona sudică a str. Zizinului”, iniţiator Primăria Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 638 din 16 decembrie 2013, prin care s-a aprobat documentaţia P.U.Z. - str. Zizinului - calea ferată - limită intravilan municipiul Braşov - zona sudică a str. Zizinului”, iniţiator Primăria Municipiului Braşov, în sensul modificării zonei studiate (restrângerii zonei), respectiv „str. Zizinului - calea ferată - limită intravilan municipiul Braşov - DE 1451”.

 

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 638 din 16 decembrie 2013, rămân neschimbate.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  638 din data de  16 decembrie  2013

Republicată conform H.C.L. nr. 588 din data de 27 noiembrie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea documentaţiei „P.U.Z. - str. Zizinului - calea ferată - limită  intravilan municipiul Braşov - DE 1451”, iniţiator Primăria Municipiului  Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 16 decembrie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 94.014/2013, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei „P.U.Z. - str. Zizinului - calea ferată - limită intravilan municipiul Braşov - DE 1451”, iniţiator Primăria Municipiului Braşov;

Luând în consideraţie şi amendamentul formulat de executiv în data de 16 decembrie 2013 şi depus la secretariatul Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50 şi art. 56 alin. 1 şi 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia „P.U.Z. - str. Zizinului - calea ferată - limită intravilan municipiul Braşov - DE 1451”, iniţiator Primăria Municipiului Braşov, întocmită de către S.C. Global Proiect S.R.L.

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.Z. este de 5 ani de la data aprobării.

 

Art. 3. Documentaţia P.U.Z. avizată conform art. 1 intră în vigoare la data şi cu condiţia obţinerii avizului favorabil al S.C. Transelectrica S.A.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.