Hotărârea nr. 587/2014

Modificarea H.C.L. nr. 347 din 11.07.2014 privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţi RK „Pasaj B-dul Griviţei (Fartec)”.

 

HOTĂRÂREA Nr.  587

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 347 din 11.07.2014 privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţi RK „Pasaj B-dul Griviţei (Fartec)”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 98.347/2014, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 347 din 11.07.2014, privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii RK „Pasaj, B-dul Griviţei (Fartec)”;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum şi prevederile, art. 44, alin. (1) din  Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 347 din 11 iulie 2014, privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii RK „Pasaj B-dul Griviţei (Fartec)”, care va avea următorul conţinut:

Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii RK “Pasaj B-dul Griviţei (Fartec)” după cum urmează:

- valoare totală:             - 10.982.527,70 lei inclusiv TVA (2.472.706,90 Euro)

- din care C + M:                - 9.487.704,00 lei inclusiv TVA (2.136.148,60 Euro)

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 347 din 11 iulie 2014 astfel modificată, va fi republicată.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 347 din data de  11 iulie 2014

Republicată conform H.C.L. nr. 587 din data de 27 noiembrie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi  realizării obiectivului de investiţii RK “Pasaj B-dul Griviţei (Fartec)”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 58.533/2014, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii RK “Pasaj B-dul Griviţei (Fartec)”;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum şi prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii RK “Pasaj B-dul Griviţei (Fartec)” după cum urmează:

- valoare totală:             - 10.982.527,70 lei inclusiv TVA (2.472.706,90 Euro)

- din care C + M:                - 9.487.704,00 lei inclusiv TVA (2.136.148,60 Euro)

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.