Hotărârea nr. 586/2014

Aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Modernizare Piaţa de miercuri” din municipiul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  586

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Modernizare Piaţa de miercuri” din municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Investiţi din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 98.317/2014, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de „Modernizare Piaţa de miercuri” din municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum şi prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Modernizare Piaţa de miercuri” din municipiul Braşov, după cum urmează:

- Valoare totală:             - 2.209.712,43 lei ( 498.131,75 Euro )

- din care C + M:                - 1.800.018,07 lei ( 405.775,04 Euro )

Notă: Curs Euro = 4,4360 lei din data de 07.11.2014

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.