Hotărârea nr. 584/2014

Cofinanţarea realizării proiectului „Asistenţa Tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Braşov/ Regiunea Centru în perioada 2014 - 2020”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 584

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: cofinanţarea realizării proiectului „Asistenţa Tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Braşov/ Regiunea Centru în perioada 2014 - 2020”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 98.343/2014, prin care s-a propus aprobarea cofinanţării realizării proiectului „Asistenţa Tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Braşov/ Regiunea Centru în perioada 2014 - 2020”;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. d, alin. 6, lit. a, alin. 7, lit. c şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă contribuţia Municipiului Braşov pentru asigurarea cofinanţării proiectului Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Braşov, România reprezentând echivalentul în lei a sumei de 889.153 Euro eşalonată în perioada 2009 - 2015.

 

Art. 2. Se aprobă contribuţia Municipiului Braşov de 1 % din valoarea cheltuielilor eligibile pentru proiectul “Asistenţa tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apa uzata din judeţul Braşov/ Regiunea Centru în perioada 2014 - 2020”, echivalentul a 9.070 Euro.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.