Hotărârea nr. 583/2014

Prelungirea duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public prin concesiune în Municipiul Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  583

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

Privind: prelungirea duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului de  iluminat public prin concesiune în Municipiul Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 96.478/2014, prin care  s-a propus prelungirea duratei contractului nr. 329/02.12.2005 având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de iluminat public prin concesiune în Municipiul Braşov;

Văzând adresa nr. 94.995/2014, a S.C. Flash Lighting Services S.A. Bucureşti prin care solicită prelungirea duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public prin concesiune în Municipiul Braşov;

Luând în consideraţie prevederile art. 30, alin. 3 din Legea 219/1998, privind regimul concesiunilor, prin care contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, prin acordul de voinţă al părţilor, care vor încheia un act adiţional cu cel puţin un an înainte de încetarea lui;

Având în vedere prevederile art. 298 al O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, prin care contractele în curs de executare şi procedurile de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se definitivează pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii acestora;

Precizând că în conformitate cu prevederile art. 8 din contractul cu nr. 329/02.12.2005 de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public prin concesiune în Municipiul Braşov, contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, prin acordul de voinţă al părţilor, care vor încheia un act adiţional cu cel puţin un an înainte de încetarea lui;

Ţinând cont şi de Raportul de evaluare înregistrat sub nr. 99.309 din 26 noiembrie 2014, întocmit de Direcţia Tehnică, Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei privind activitatea S.C. Flash Lighting Services S.A.;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. a şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea prin act adiţional a duratei contractului nr. 329 din 02.12.2005 având ca obiect delegarea gestiunii serviciului de iluminat public prin concesiune în Municipiul Braşov, până la data de 02.12.2020.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.