Hotărârea nr. 582/2014

Aprobarea colaborării dintre Primăria Municipiului Braşov şi Primăria Musashino pe perioada 1 decembrie 2014 - 1 decembrie 2015.

 

HOTĂRÂREA Nr. 582

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea colaborării dintre Primăria Municipiului Braşov şi Primăria Musashino pe perioada 1 decembrie 2014 - 1 decembrie 2015;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive a Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente şi Raportul de specialitate al Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 96.606/2014, prin care s-a propus aprobarea colaborării dintre Primăria Municipiului Braşov şi Primăria Musashino pe perioada 1 decembrie 2014 - 1 decembrie 2015;

Având în vedere prevederile art. 5, alin. 3 şi art. 35 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 6, lit. a, pct. 4, art. 45, alin. 2, lit. f şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă colaborarea pe plan cultural dintre Primăria Municipiului Braşov şi Primăria Musashino, în perioada 1 decembrie 2014 - 1 decembrie 2015, conform celui de-al doilea acord referitor la Asociaţia Musashino Japonia.

 

 

Art. 2. Se aprobă decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a cheltuielilor rezultate din această colaborare, respectiv - contravaloarea asigurării spaţiilor adecvate pentru locuit şi a cheltuielilor cu utilităţile pentru personalul din Musashino ce asigură managementul şi instruirea în acest centru.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.