Hotărârea nr. 581/2014

Aprobarea organizării evenimentelor care vor marca Ziua Naţională a României - 1 Decembrie.

 

HOTĂRÂREA Nr. 581

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea organizării evenimentelor care vor marca Ziua Naţională a României - 1 Decembrie;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu nr. 97.893 din 20.11.2014, prin care s-a propus aprobarea organizării evenimentelor care vor marca Ziua Naţională a României - 1 Decembrie;

Având în vedere prevederile art. 5, alin. 3 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 4, alin. 7, lit. a şi art. 45, alin. 1, alin. 2, lit. a, lit. f din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă organizarea evenimentelor care vor marca Ziua Naţională a României - 1 Decembrie, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 30.000 lei pentru desfăşurarea evenimentelor, conform art. 1.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.