Hotărârea nr. 580/2014

Darea în administrare a bunurilor achiziţionate în cadrul proiectului: „Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii prin achiziţionarea de echipamente şi maşini şi producerea de puieţi forestieri de calitate pentru fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov”, finanţat prin F.E.A.D.R, către R.P.L.P. Kronstadt R.A.

 

HOTĂRÂREA Nr.  580

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: darea în administrare a bunurilor achiziţionate în cadrul proiectului: „Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii prin achiziţionarea de  echipamente şi maşini şi producerea de puieţi forestieri de calitate pentru fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov”, finanţat prin F.E.A.D.R, către R.P.L.P. Kronstadt R.A.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Strategii, Programe de Dezvoltare din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu nr. 97.645 din 20.11.2014, prin care s-a propus darea în administrare a bunurilor achiziţionate în cadrul proiectului: „Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii prin achiziţionarea de echipamente şi maşini şi producerea de puieţi forestieri de calitate pentru fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov”, finanţat prin F.E.A.D.R, către R.P.L.P. Kronstadt R.A.

Având în vedere prevederile art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale            nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în administrare a bunurilor achiziţionate în cadrul proiectului: „Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii prin achiziţionarea de echipamente şi maşini şi producerea de puieţi forestieri de calitate pentru fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov”, către R.P.L.P. Kronstadt R.A., conform anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.