Hotărârea nr. 58/2014

Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Brasov pentru anul 2014.

 

HOTĂRÂREA Nr.  58

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Brasov pentru anul 2014;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Regiei Autonome de Transport Braşov, înregistrate cu nr. 19.089/2014, prin care s-a propus aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Braşov, pentru anul 2014;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 1, lit. a din O.G. nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu prevederile Ordinului M.F.P. nr. 2.032 din 19 decembrie 2013, privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia şi cu prevederile art. 24 din Legea nr. 15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, republicată;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Braşov nr. 1 din 13 ianuarie 2014, privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Braşov, pentru anul 2014, în sumă de 68.348 mii lei la partea de venituri şi în sumă de 68.172 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă indicatorii, obiectivele şi criteriile de performanţă pentru anul 2014, repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari, programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare, programul de reducere a plăţilor restante cu prezentarea surselor, situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate, precum şi programul de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante, conform anexelor 3 - 8,care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Indicatorii, obiectivele şi criteriile de performanţă pentru anul 2014 vor fi revizuiţi după aprobarea situaţiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2013.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Brasov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.