Hotărârea nr. 579/2014

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 245/2014, privind desemnarea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  579

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 245/2014, privind desemnarea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 92.834 din 06.11.2014, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 245/2014, privind aprobarea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov;

Văzând şi adresele nr. 91.222/03.11.2014 şi nr. 91.224/03.11.2014, prin care domnii Leonte Cătălin şi Lupu Liviu, consilieri locali, membri în comisia de evaluare, aprobată prin H.C.L. nr. 245/2014, au anunţat neparticiparea la şedinţa de deschidere;

Având în vedere prevederile art. 30, alin. 5 din H.G. nr. 71/ 2007, coroborat cu art. 33 alin. 4 din H.G. nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu art. 8, lit. a din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 1, alin. 2 lit. d, cu art. 36,  alin. 2, lit. d şi alin. 6 pct. 14 din Legea nr. 215/2001, republicată şi modificată;

În baza art. 209, alin. 1, lit. c din O.U.G. nr. 34/2006 , cu modificările şi completările ulterioare, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1.  Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 245/2014 în sensul înlocuirii domnului Leonte Cătălin - consilier local, cu domnul Ionescu Lucian - consilier local şi a domnului Lupu Liviu - consilier local cu domnul Oprică Florentin Adrian - consilier local.

 

 

Art. 2. Se aprobă completarea art. 2 din H.C.L. nr. 245/2014 în sensul suplimentării numărului membrilor de rezervă cu domnul Mara Iulian - consilier local şi cu domnul Macedonschi Cristian - consilier local.

 

 

Art. 3. În cazul în care unul din membrii titulari ai comisiei nu are posibilitatea, din motive obiective, să-şi îndeplinească atribuţiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei de evaluare, aceştia vor fi înlocuiţi cu membri de rezervă după cum urmează:

1. d-ra Mărăşescu Isabella - Preşedintele Comisiei cu d-ra Godri Anna Maria

2. d-na Durbacă Adina Alexandrina cu d-na Mateescu Daniela Lenuta

3. d-nul.Lucian Ionescu cu d-nul Mara Iulian

4. d-nul Oprică Florentin Adrian cu d-nul Macedonschi Cristian

5. d-nul Radnoti Attila cu d-na Liliana Horga

6. d-na Mavrodin Valeria cu d-na Pitiş Paula

7. d-nul Dincă Orantes cu d-nul Iliescu Gheorghe

8. d-nul Mihăileanu Dan cu d-na Alice Dudu

9. d-na Tudorache Marilena cu d-na Radu Claudia

10. d-na Petcu Marilena cu d-ra Corşatea Adina 

 

 

Art. 4. Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local nr. 245 din 30 mai 2014, rămân neschimbate.

 

 

Art. 5. Hotărârea Consiliului Local nr. 245 din 30 mai 2014 astfel modificată şi completată se va republica, dându-se articolelor o nouă renumerotare.

 

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi persoanele nominalizate vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 245  din data de  30  mai  2014

Republicată conform H.C.L. nr. 579 din data de 27 noiembrie 2014

 

 

 

Privind: desemnarea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente  fitosanitare în Municipiul Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 43.391 din 19.05.2014, prin care s-a propus aprobarea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 30 din H.G nr. 71/2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi prevederile Ordinului nr. 1517/2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementare a proiectelor de concesiune de lucrări şi servicii în România;

Văzând şi prevederile O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; precum şi ale art. 72, alin. 4 din H.G. nr. 925/2006, cu modificările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă desemnarea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov, în următoarea componenţă:

1. MĂRĂŞESCU ISABELLA - Şef Serviciu Achiziţii Publice - Preşedintele comisiei

2. IONESCU LUCIAN - Consilier local

3. DURBACĂ ADINA ALEXANDRINA - Consilier local

4. OPRICĂ FLORENTIN ADRIAN - Consilier local

5. RADNOTI ATTILA - Director Executiv Direcţia Tehnică

6. MAVRODIN VALERIA - Şef Birou Contencios

7. DINCĂ ORANTES - Şef Serviciu Amenajare Zone Verzi

8. MIHĂILEANU DAN - Inspector Serviciul Amenajare Zone Verzi

9. TUDORACHE MARILENA - Director Direcţia Economică

10. PETCU MARILENA - Consilier Serviciul Achiziţii Publice

 

 

Art. 2. Se aprobă desemnarea următorilor membri de rezervă ai comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov:

1. HORGA LILIANA - Director Executiv Adjunct Direcţia Tehnică

2. GÖDRI ANNA-MARIA - Consilier Serviciul Achiziţii Publice

3. PITIŞ PAULA - Şef Birou Aplicarea Legii 10/2001

4. RADU CLAUDIA - Şef Birou Contabilitate

5. ILIESCU GHEORGHE - Inspector Serviciul Amenajare Zone Verzi

6. CORŞATEA ADINA - Consilier Serviciul Achiziţii Publice

7. DUDU ALICE - Referent de specialitate -Serviciul Achiziţii Publice

8. MATEESCU DANIELA LENUŢA - Consilier local

9. MARA IULIAN - Consilier local

10 MACEDONSCHI CRISTIAN - Consilier local

 

 

Art. 3. Atribuţiile şi responsabilităţile comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de concesiune a activităţii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov sunt cele prevăzute de art. 32, alin. 1 din H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi persoanele nominalizate vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.