Hotărârea nr. 578/2014

Stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov pe anul 2015.

 

HOTĂRÂREA Nr. 578

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov pe anul 2015;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, înregistrate cu nr. 96.313/2014, prin care se propune stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov pe anul 2015;

Luând în considerare prevederile art. 20 şi art. 21 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2, pct. 55 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă următoarele taxe pe anul 2015, pentru soluţionarea în termenul prevăzut de lege a cererilor persoanelor fizice sau juridice care beneficiază de serviciile oferite de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare:

 

Denumire taxă

Valoare

lei

Taxă oficiere căsătorie în repausul săptămânal, respectiv sâmbăta

130

Taxă oficiere căsătorie în repausul săptămânal, respectiv duminica

270

Taxă de permisiune foto/ video pentru oficierea  căsătoriilor

30

Taxă arhivă pentru eliberarea certificatelor, dovezilor  / adeverinţelor din raza de

competenţă

12

Taxă eliberare copii după documentele primare aflate în arhiva proprie  

3

Taxă procesare documentaţie privind aprobarea transcrierii certificatelor şi a

extraselor de stare civilă procurate din străinătate înregistrate la  autorităţile

locale competente, avizarea înscrierii menţiunilor privind statutul civil al

persoanelor întocmite de autorităţile străine, procesare documentaţie

dosare schimbare nume/ prenume pe cale administrativă,  procesare documentaţie

privind înscrierea numelui de familie ori a  prenumelui retradus sau cu

ortografia limbii materne

 

 

 

30

Taxă de furnizare date cu caracter personal                                                     

3,50

 

Art. 2. Se aprobă încasarea taxei de urgenţă în cuantum de 100 lei pentru soluţionarea cererilor şi eliberarea, în termen de maxim 48 de ore de la înregistrarea cererii, a documentelor şi actelor din raza de competenţă.

 

  

Art. 3. Taxele nominalizate la art. 1, taxa de urgenţă prevăzută la art. 2, precum şi contravaloarea actelor de identitate, stabilită prin acte normative, vor fi încasate de către casieria Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, într-un cont special deschis, acestea devenind venituri proprii urmând a fi gestionate în condiţiile legii.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.