Hotărârea nr. 577/2014

Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Indicatorilor de performanţă ai Regiei Publice Locale a Pădurilor KRONSTADT R.A., pe anul 2014.

HOTĂRÂREA Nr.  577

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Indicatorilor de performanţă ai Regiei Publice Locale a Pădurilor KRONSTADT R.A.,  pe anul 2014;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., înregistrate cu nr. 98.535/2014, prin care s-a propus aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Indicatorilor de performanţă ai Regiei Publice Locale a Pădurilor KRONSTADT R.A. pe anul 2014;

Având în vedere prevederile Legii nr. 46 din 19 martie 2008 - Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinului M.F. nr. 2032 din 19 decembrie 2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările  şi completările ulterioare; Ordonanţa nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa de Urgenţă nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinului nr. 3283 din 23 august 2012 al Ministrului mediului şi pădurilor, pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. c, alin. 4, lit. a şi art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli rectificat al Regiei Publice Locale a Pădurilor KRONSTADT R.A. pe anul 2014, în sumă de 10.980,23 mii lei la partea de venituri şi 9.478,44 mii lei la partea de cheltuieli, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă Indicatorii de performanţă ai Regiei Publice Locale a Pădurilor KRONSTADT R.A. pe anul 2014, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor  KRONSTADT R.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.