Hotărârea nr. 576/2014

Revocarea H.C.L. nr. 328/2014, privind premierea poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale Braşov, membrii asociaţiei sportive ”Urşii Fioroşi”, pentru rezultatele notabile obţinute prin participarea la ”Cupa Poliţiei Naţionale” ediţia 2014, disciplinele şah şi fotbal.

 

HOTĂRÂREA Nr.  576

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: revocarea H.C.L. nr. 328/2014, privind premierea poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale Braşov, membrii asociaţiei sportive ”Urşii Fioroşi”, pentru rezultatele notabile obţinute prin participarea la ”Cupa Poliţiei Naţionale” ediţia 2014, disciplinele şah şi fotbal;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Poliţiei Locale Braşov, înregistrate cu nr. 98.450/2014, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la revocarea H.C.L. nr. 328/2014 privind premierea poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale Braşov, membrii asociaţiei sportive ”Urşii Fioroşi”, pentru rezultatele notabile obţinute prin participarea la ”Cupa Poliţiei Naţionale” ediţia 2014, disciplinele şah şi fotbal;

Văzând adresa nr. 26.785/24.03.2014 formulată de către Asociaţia Sportivă ”Urşii Fioroşi”, constituită în baza O.G. nr. 26/2000, prin care aduc la cunoştinţă Primăriei Municipiului Braşov faptul că au participat la Cupa Poliţiei Naţionale Ediţia 2014, disciplinele şah şi fotbal;

Luând în considerare adresa nr. 18.645/20.11.2014 a compartimentului contabilitate din cadrul Poliţiei Locale Braşov prin care se comunică faptul că nu poate fi dusă la îndeplinire Hotărârea Consiliului Local nr. 328/2014;

Având în vedere prevederile art. 9, alin. 2 şi 3 din O.U.G. nr. 103 din 14 noiembrie 2013, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice potrivit cărora: ”se pot acorda premii pentru sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale”;

Analizând prevederile art. 14, alin. 3 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 actualizată, privind finanţele publice locale care  precizează că: ”nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1, alin. (2) şi nici nu poate fi angajată şi efectuată din aceste bugete, dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială”;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, lit. d, alin. 4, lit. a, alin. 6, lit. a, pct. 7, pct. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Începând cu data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 328 din 11 iulie 2014, privind premierea poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale Braşov, membrii asociaţiei sportive ”Urşii Fioroşi”, pentru rezultatele notabile obţinute prin participarea la ”Cupa Poliţiei Naţionale” ediţia 2014, disciplinele şah şi fotbal.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.