Hotărârea nr. 575/2014

Aprobarea acordării normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 575

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

Privind: aprobarea acordării normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale Braşov;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Poliţiei Locale Braşov, înregistrate cu  nr. 98.442/2014, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la acordarea normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale Braşov, începând cu data de 01.01.2015;

Având în vedere art. XI din O.U.G. nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din care rezultă că poliţiştii locali pot beneficia de normă de hrană conform prevederilor O.G. nr. 26/1994, republicată, privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională;

Ţinând cont de prevederile art. 35, lit. b din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010 care încadrează activitatea poliţistului local în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, iar la art. 37, alin. 1 se precizează că “în exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul local beneficiază de protecţie specială, în condiţiile legii, similară cu a poliţistului din cadrul Poliţiei Române”;

Luând în considerare adresa Inspectoratului General al Poliţiei Române nr. 229933 din 29.10.2014 înregistrată la Poliţia Locală Braşov sub nr. 17.857/30.10.2014 din care rezultă valoarea calorică şi cea financiară a normei de hrană care se acordă poliţiştilor din cadrul M.A.I.;

Văzând şi prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale; Legea nr. 188/199, republicată şi modificată privind Statutul funcţionarilor publici; H.G. nr. 196/2005 de aprobare a Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale; H.G. nr. 65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului aparţinând structurilor Ministerului de Interne, căruia i se aplică Statutul poliţistului;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b lit. d, alin. 4, lit. a, alin. 6, lit. a, pct. 7, pct. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă acordarea normei de hrană în limita plafonului caloric de 5010 calorii/ pe zi lucrătoare pentru poliţiştii locali de execuţie şi de conducere din cadrul Poliţiei Locale Braşov, începând cu data de 01.01.2015.

 

              Art. 2. Norma de hrană se acordă sub formă de alocaţie valorică în bani, neimpozabilă, în cuantum de 24 lei/ zi lucrătoare/ salariat.

 

Art. 3. Poliţiştii locali vor beneficia de drepturile prevăzute la art. 2 pe perioada în care prestează activitate în cadrul Poliţiei Locale Braşov, pentru zilele lucrătoare din luna respectivă, conform normei legale de muncă.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.