Hotărârea nr. 574/2014

Aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144, urmare proiectului „Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale”.

 

HOTĂRÂREA Nr.  574

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

Privind: aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov,  str. Zizinului nr. 144, urmare proiectului „Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale”;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 98.300/2014, privind aprobarea repartizării locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144, urmare proiectului „Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale”;

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996, privind locuinţele cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând adresa nr. 64.210/2014 a Compartimentului de Implementare Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Braşov din care rezultă că proiectul „Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale” situat în Braşov, str. Zizinului nr. 144, finanţat în Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 şi implementat de Primăria Municipiului Braşov prin Serviciul Investiţii - Compartiment Implementare Proiecte, se apropie de finalizare, Autorizaţia de Construire nr. 324/2011 cu proiectul nr. 9/2011;

Luând în considerare prevederile art. 14 din anexa la H.C.L. nr. 412/2013, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi ale H.C.L. nr. 537/2013, privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2014 o locuinţă socială;

Ţinând cont de Procesul-verbal al Comisiei constituite conform H.C.L. nr. 380/2014, privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, d, alin. 5, alin. 6, lit. a, pct. 17şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă repartizarea locuinţelor sociale situate în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144, rezultate din proiectului „Reabilitare clădire cu destinaţia de locuinţe sociale”, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Contractul de închiriere pentru locuinţa socială se încheie potrivit contractului-cadru de închiriere prezentat în anexa nr. 8 din H.G. nr. 1275/2000 cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor art. 42, art. 44 - 49 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederilor specifice din Codul Civil şi Codul Fiscal.

Încheierea contractelor de închiriere se face condiţionată de prezentarea certificatului de neurmărire fiscală de la Direcţia Fiscală Braşov, care atestă că nu are datorii la bugetul local.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.