Hotărârea nr. 573/2014

Aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2015 o locuinţă socială.

 

HOTĂRÂREA Nr.  573

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2015 o locuinţă socială;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

           Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu  nr. 99.486/2014, prin care s-a propus aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2015 o locuinţă socială;

Având în vedere prevederile art. 42 şi art. 43 din Legea nr. 114/1996, privind locuinţele, cu modificările şi completările ulterioare; art. 21, alin. 1 şi alin. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, privind locuinţele, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Consiliului Local nr. 510 din 24.10.2004 privind instrumentarea solicitărilor de locuinţe sociale de către Direcţia de Servicii Sociale Braşov; Hotărârea Consiliului Local nr. 411 din 28.09.2013 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale şi actelor justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului; Hotărârea Consiliului Local nr. 380 din 31.07.2014 privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale pentru anul 2015; Hotărârea Consiliului Local nr. 412 din 28.09.2013 privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, precum şi procesul - verbal încheiat de Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, în data de 31.10.2014 la finalizarea analizării dosarelor depuse;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 17 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2015 o locuinţă socială, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

              Art. 2. Locuinţele sociale se vor repartiza solicitanţilor conform listei prevăzută la art. 1, în limita numărului şi structurii locuinţelor sociale disponibile la nivelul Municipiului Braşov, prin hotărâre a Consiliului Local.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov  vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.