Hotărârea nr. 572/2014

Stabilirea taxei speciale de utilizare a domeniului schiabil din Poiana Brasov, pentru sezonul de iarnă 2014 - 2015.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  572

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

Privind: stabilirea taxei speciale de utilizare a domeniului schiabil din Poiana Brasov, pentru sezonul de iarnă 2014 - 2015;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Financiar - Contabilitate din cadrul Direcţie Economice, înregistrate cu nr. 98.592 din 24.11.2014, privind stabilirea taxei speciale de utilizare a domeniului schiabil din Poiana Brasov, pentru  sezonul de iarnă 2014 - 2015;

Având în vedere prevederile art. 282, alin. 2 din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, modificată şi completată, precum şi art. 30 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, c, d, alin. 4, lit. c , alin. 6, lit. a, pct. 6, pct. 15 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă cuantumul taxei speciale de utilizare a domeniului schiabil, proprietatea Municipiului Braşov, pentru sezonul de iarnă 2014 - 2015 diferenţiat, după cum urmează:

- persoanele fizice şi juridice care prestează servicii de transport pe cablu pe pârtiile Bradul şi Stadion datorează o taxă specială pentru utilizarea domeniului schiabil în cuantum de 0,1375 lei/punct;

- persoanele fizice şi juridice care prestează servicii de transport pe cablu pe restul pârtiilor aferente domeniului schiabil din Poiana Braşov datorează o taxă specială pentru utilizarea acestuia în cuantum de 0,277 lei/punct;

- pentru prestaţiile de urcare - coborâre şi coborâre (non schiori) nu se va aplica taxa specială de utilizare a domeniului schiabil.

 

Art. 2. Se aprobă cuantumul taxei speciale pentru utilizarea unei anumite porţiuni din domeniul schiabil, proprietatea municipiului Braşov, în vederea organizării de competiţii, în sumă de 2.000 lei/zi/competiţie (ce cuprinde pregătirea pârtiei şi delimitarea zonei de concurs), ce va fi achitată bugetului local cu cel puţin două zile înainte de începerea acesteia.

 

Art. 3. Taxa de utilizare a domeniului schiabil, proprietatea Municipiului Braşov, menţionată la art. 1 se va achita lunar, către bugetul local al Municipiului Braşov, în primele două zile lucrătoare ale lunii următoare pentru prestaţia lunii precedente, funcţie de numărul de puncte consumate pe fiecare instalaţie de transport pe cablu în parte, conform raportului SkiData.

 

Art. 4. Pentru neachitarea taxei speciale de utilizare a domeniului public prevăzută la art. 1 în termenul prevăzut la art. 3 vor fi calculate majorări de întârziere şi penalităţi în cuantumul prevăzut de Legea nr. 571/2003, modificată şi completată, privind Codul Fiscal.

 

Art. 5. Neachitarea taxei prevăzută la art. 2 duce la anularea dreptului de folosinţă în vederea organizării competiţiilor pe domeniul schiabil , proprietatea municipiului Braşov.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.