Hotărârea nr. 571/2014

Privind aprobarea tarifelor de acces la transportul pe cablu din Poiana Braşov în sezonul de iarnă 2014 - 2015.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  571

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: privind aprobarea tarifelor de acces la transportul pe cablu din Poiana Braşov în sezonul de iarnă 2014 - 2015;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Financiar - Contabilitate din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 98.591 din 24.11.2014, privind aprobarea tarifelor la transportul pe cablu în Poiana Braşov, pentru sezonul de iarnă 2014 - 2015;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. b, lit. d, alin. 4, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 6 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă tarifele de acces la transportul pe cablu în Poiana Braşov, pentru sezonul de iarnă 2014 - 2015, conform anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

 

Art. 2. Sportivii şi antrenorii secţiei de schi alpin legitimaţi la A.S.C. Corona 2010 prezentaţi în anexa 2, pentru antrenamentele şi competiţiile efectuate pe domeniul schiabil din Poiana Braşov, vor fi exoneraţi de la plata tarifelor de acces la transportul pe cablu în sezonul de schi 2014 - 2015.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.