Hotărârea nr. 570/2014

Aprobarea convenţiei de colaborare dintre Municipiul Braşov şi S.C. Ana Teleferic S.A., având ca obiect exploatarea unitară a instalaţiilor de transport pe cablu din Poiana Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 570

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea convenţiei de colaborare dintre Municipiul Braşov şi S.C. Ana Teleferic S.A., având ca obiect exploatarea unitară a instalaţiilor de  transport pe cablu din Poiana Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Financiar - Contabilitate din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 98.588 din 24.11.2014, privind aprobarea convenţiei de colaborare dintre Municipiul Braşov şi S.C. Ana Teleferic S.A., având ca obiect exploatarea unitară a instalaţiilor de transport pe cablu din Poiana Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit. a şi art. 45, alin. 1, alin. 2, lit. f din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă colaborarea dintre Municipiul Braşov şi S.C. Ana Teleferic S.A. pentru asigurarea administrării şi exploatării domeniului schiabil din Municipiul Braşov pentru sezonul de iarnă 2014-  2015.

 

 

Art. 2. Se aprobă convenţia de colaborare dintre Municipiul Braşov şi S.C. Ana Teleferic S.A., conform Anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.