Hotărârea nr. 57/2014

Aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare a S.C. RIAL S.R.L. în litigiul acestei societăţi cu familia Damian Anica şi Damian Radu Lucian.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 57

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare a S.C. RIAL S.R.L. în litigiul acestei societăţi cu familia Damian Anica şi Damian Radu Lucian;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale S.C. RIAL S.R.L. Braşov, înregistrate cu nr. 15.852/2014, prin care s-a propus aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi de reprezentare a S.C. RIAL S.R.L. pentru litigiul acestei societăţi cu familia Damian Anica şi Damian Radu Lucian;

Având în vedere prevederile art. I, alin. 1 şi 2, lit. a din O.U.G. nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 21, alin. 3, art. 36, alin. 2, lit. a şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice, asistenţă şi de reprezentare a S.C. RIAL S.R.L., pentru litigiul dintre această societate cu familia Damian Anica şi Damian Radu Lucian ce face obiectul Dosarului Civil nr. 1724/ 62/2013 al Tribunalului Braşov.

 

 

Art. 2. Încheierea contractului de asistenţă juridică şi de reprezentare se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.