Hotărârea nr. 569/2014

Continuarea plăţii din bugetul local al Municipiului Braşov a contravalorii chiriei pentru profesorul de limbă spaniolă în cadrul Colegiului Naţional ,,Unirea” Braşov, pentru anul şcolar 2014 - 2015.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  569

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: continuarea plăţii din bugetul local al Municipiului Braşov a contravalorii chiriei pentru profesorul de limbă spaniolă în cadrul  Colegiului Naţional ,,Unirea” Braşov, pentru anul şcolar 2014 - 2015;

 

 

 

                Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 93.099 din 06.11.2014, prin care s-a propus continuarea plăţii din bugetul local al Municipiului Braşov a contravalorii chiriei pentru profesorul de limbă spaniolă în cadrul Colegiului Naţional ,,Unirea” Braşov pentru anul şcolar 2014 - 2015;

Având în vedere prevederile art. 105, alin. 2, lit. i din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 997/2007, privind aprobarea Acordului dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Regatul Spaniei cu privire la înfiinţarea şi funcţionarea secţiilor bilingve romano-spaniole în liceele din România şi la organizarea examenului de bacalaureat în aceste licee;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1 şi art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă continuarea plăţii din bugetul local a contravalorii chiriei pentru profesorul care predă orele de limbă spaniolă din cadrul Colegiului Naţional ,,Unirea” Braşov, pentru anul şcolar 2014 - 2015.

 

Art. 2. Suma lunară aferentă chiriei este de 180 Euro echivalentul în lei, pentru perioadă 1 septembrie 2014 - 31 august 2015.

 

Art. 3. Fondurile vor fi prevăzute la cap. 65.02. Învăţământ, titlul 20 bunuri şi servicii, art. 20.30.04 chirii, în bugetul Colegiului Naţional ,,Unirea” Braşov.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.