Hotărârea nr. 568/2014

Aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 30.09.2014.

 

HOTĂRÂREA Nr.  568

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 30.09.2014;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 93.849 din 10.11.2014, privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 30.09.2014;

Având în vedere prevederile art. 49, alin. 12 şi alin. 13 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale          nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local la data de 30.09.2014 în sumă de 558.338.000 lei plan şi 417.619.590 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 598.982.000 lei plan şi 368.498.249.31 lei plăţi - pe partea de cheltuieli, detaliate astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 369.193.000 lei plan şi 354.371.599,97 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 368.869.000 lei plan şi 311.745.746,62 lei plăţi.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 189.145.000 lei plan şi 63.247.990,03 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 230.113.000 lei plan şi 56.752.502,69 lei plăţi.

Contul de execuţie al bugetului local venituri şi cheltuieli precum şi detalierea cheltuielilor pe secţiunile de funcţionare şi dezvoltare se regăsesc în anexele nr. 1.01. - 1.03., parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii la data de 30.06.2014 în sumă de 38.092.000 lei plan şi 33.334.774 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 40.450.000 lei plan şi 32.077.841 lei plăţi - pe partea de cheltuieli, detaliate astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 36.926.000 lei plan şi 32.348.751 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 39.284.000 lei plan şi 31.222.497 lei plăţi.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 1.166.000 lei plan şi 986.023 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 1.166.000 lei plan şi 855.344 lei plăţi.

Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe venituri şi cheltuieli precum şi detalierea cheltuielilor pe secţiunile de funcţionare şi dezvoltare se regăsesc în anexele nr. 2.01. - 2.03., parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.