Hotărârea nr. 567/2014

Aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - noiembrie 2014.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  567

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov -  noiembrie 2014;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând, Raportul Ordonatorului Principal de Credite privind aprobarea bugetului Municipiului Braşov  pe anul 2014, înregistrat sub nr. 99.000 din 25.11.2014,

Având în vedere prevederile art. 19, alin. 2 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, actualizată, O.U.G. nr. 29/2014, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, art. 5, alin. 3 şi 6 din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 69/2010, privind responsabilitatea fiscal - bugetară;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a şi art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă validarea Dispoziţiei de Primar nr. 4794 din 30.10.2014, privind majorarea bugetului local cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate Municipiului Braşov.

 

Art. 2. Se aprobă validarea Dispoziţiei de Primar nr. 6230 din 24.11.2014, privind majorarea bugetului local al Municipiului Braşov cu “sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale” destinate acoperirii parţiale a pierderilor induse din prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat.

 

Art. 3. Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Braşov în sumă de 696.958,94 mii lei la partea de venituri şi 737.926,94 mii lei la partea de cheltuieli, astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 464.408,94 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 464.408,94 mii lei.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 232.550 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 273.518 mii lei.

Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Se aprobă bugetul rectificat al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local în suma de 44.474,94 mii lei la partea de venituri şi 48.824,94 mii lei la partea de cheltuieli, astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 43.360,94 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 47.710,94 mii lei.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 1.114 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 1.114 mii lei.

Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 5. Se aprobă bugetul rectificat de venituri şi cheltuieli al instituţiilor şi serviciilor publice, finanţate din bugetul Municipiului Braşov astfel:

Direcţia Fiscală Braşov - anexa nr. 3

Serviciul Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov - anexa nr. 4

Poliţia Locală Braşov - anexa nr. 5

Teatrul „Sică Alexandrescu” Braşov - anexa nr. 6

Filarmonica Braşov - anexa nr. 7

Teatrul de Copii “Arlechino” Braşov - anexa nr. 8

Direcţia de Servicii Sociale Braşov - anexa nr. 9

Direcţia de Servicii Sociale Braşov, inclusiv Căminul pentru Persoane fără Adăpost Braşov - anexa nr. 10

Serviciul Public Administrare Creşe Braşov - anexa nr. 11

Serviciul Public Administrare Pieţe Braşov - anexa nr. 12

Grădina Zoologică Braşov - anexa nr. 13

Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără stăpân Braşov - anexa nr. 14

Grădiniţele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34 - anexele nr. 15.01. - 15.29.

Şcolile Gimnaziale nr. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 25, 27, 30 - anexele nr. 16.01. - 16.16.

Colegiul “Emil Racoviţă” Braşov - anexa nr. 17.01.

Colegiul “Nicolae Titulescu” Braşov - anexa nr. 17.02.

Colegiul de Ştiinţe “Grigore Antipa” Braşov - anexa nr. 17.03.

Colegiul Naţional de Informatică “Grigore Moisil” Braşov - anexa nr. 17.04.

Colegiul Naţional „Andrei Bârseanu” Braşov - anexa nr. 17.05.

Colegiul Naţional “Andrei Şaguna” Braşov - anexa nr. 17.06.

Colegiul Naţional “Aprily Lajos”  Braşov - anexa nr. 17.07.

Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă Braşov- anexa nr. 17.08.

Colegiul Naţional “Unirea” Braşov - anexa nr. 17.09.

Colegiul Tehnic Maria Băiulescu Braşov - anexa nr. 17.10.

Colegiul Tehnic ”Mircea Cristea„ Braşov - anexa nr. 17.11.

Colegiul Tehnic „Remus Răduleţ” Braşov -anexa nr. 17.12.

Colegiul Tehnic “Transilvania” Braşov - anexa nr. 17.13.

Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov - anexa nr. 17.14.

Liceul „Andrei Mureşanu” Braşov - anexa nr. 17.15.

Liceul cu Program Sportiv Braşov - anexa nr. 17.16.

Liceul de Arte Plastice "Hans Mattis-Teutsch" Braşov - anexa nr. 17.17.

Liceul de Muzică "Tudor Ciortea" Braşov - anexa nr. 17.18.

Liceul Teoretic “Johanes Honterus” Braşov - anexa nr. 17.19.

Liceul Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucăreanu” Braşov - anexa nr. 17.20.

Şcoala Profesională Germană Kronstadt Braşov - anexa nr. 17.21.

 

Art. 6. Se aprobă Programul de investiţii publice al Municipiului Braşov, cu finanţare din bugetul local şi bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, conform anexelor nr. 18.01. - 18.04., care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 7. Se aprobă schimbarea denumirii unor obiective de investiţii finanţate din bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii conform anexei nr. 19, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 8. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.