Hotărârea nr. 566/2014

Modificarea H.C.L. nr. 306/2012, republicată, privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 566

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 306/2012, republicată, privind aprobarea numărului,  denumirea  şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Secretarului Municipiului Braşov, înregistrate cu nr. 100.228/2014, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 306/2012, republicată, privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov;

Văzând cererea înregistrată sub nr. 99.004 din 25 noiembrie 2014, la Primăria Municipiului Braşov, prin care domnul Mihai Costel a solicitat încetarea înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier local;

Ţinând cont de H.C.L. nr. 563/2014, prin care s-a constatat încetarea înainte de expirarea duratei  normale a mandatului, a calităţii de consilier local şi s-a declarat vacant locul de consilier local deţinut de domnul Mihai Costel;

Constatând că prin pierderea calităţii de consilier local au rămas vacante şi funcţiile de membru şi preşedinte al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art. 15, art. 17, art. 30 şi anexa nr. 2 din O.G. nr. 35/2002 actualizată, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

Luând în consideraţie Procesul - verbal al comisiei nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului Braşov prin care au fost desemnaţi preşedintele şi secretarul comisiei nr. 5;

În conformitate cu amendamentul  formulat de comisia nr. 5, prin care s-a propus înlocuirea d-lui Mihai Costel cu d-nul Oprică Florentin Adrian în comisia 5 şi înlocuirea d-lui Oprică Florentin Adrian cu d-nul Ciovică Octavian Eugen în comisia nr. 4;

În temeiul prevederilor art. 54, art. 45 alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov ia act de demisia domnului consilier local Mihai Costel din funcţia de consilier local şi pe cale de consecinţă de vacantarea funcţiilor de membru şi preşedinte al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

Art. 2. Se aprobă înlocuirea domnului Mihai Costel cu domnul Oprică Florentin Adrian în calitate de  membru în Comisia de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 306 din 29 iunie 2012 republicată, prin care s-au aprobat numărul, denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov, rămân neschimbate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 306 din 29 iunie 2012 republicată, prin care s-au aprobat numărul, denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov, astfel modificată va fi republicată.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 306  din data de  29  iunie  2012

Republicată conform H.C.L. nr. 642/2013 ; H.C.L. nr. 47/2014; H.C.L. nr. 319/2014;

H.C.L. nr. 324/2014 şi conform H.C.L. nr.  566 din 27 noiembrie 2014

 

 

 

 

Privind:  aprobarea  numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de   specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în prima şedinţă la data de 29 iunie 2012;

Având în vedere propunerile privind numărul comisiilor, denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, ţinând cont de pregătirea profesională, aptitudinile şi opţiunile consilierilor locali;

În conformitate cu prevederile art. 15, art. 17, art. 30 şi Anexa 2 din O.G. nr. 35/2002, actualizată, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

În temeiul prevederilor art. 54 şi art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Articol Unic. Se aleg pe durata mandatului Consiliului Local al Municipiului Braşov un număr de 7 comisii de specialitate, pe domenii de activitate, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

  

                                                   ANEXA

                                      La Hotărârea Consiliului Local nr. 306 din 29 iunie 2012

    republicată conform H.C.L. nr. 642/2013; H.C.L. nr. 47/2014; H.C.L.

           nr. 319/2014; H.C.L. nr. 324/2014 şi conform H.C.L. nr. 566 din

                                          data de 27 noiembrie  2014

                                                                

 

 

 

COMPONENŢA COMISIILOR DE SPECIALITATE

 

 

COMISIA 1

Comisia pentru buget, finanţe, investiţii, studii, prognoze şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Braşov.

1. IONESCU LUCIAN                                 - preşedinte

2. MARA IULIAN                                              - secretar                                               

            3. GHIRDĂ MIHAI - IOAN                          - membru                      

4. MATEESCU DANIELA - LENUŢA            - membru                      

            5. LEONTE CĂTĂLIN                               - membru                                  

 

COMISIA 2

Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, rezervaţii naturale şi protecţia şi refacerea mediului înconjurător.

1. BUCUR CIPRIAN-IONUŢ                       - preşedinte       

2. TARBĂ MIHAIL                                              - secretar           

3. MARA IULIAN                                              - membru

            4. SZENTE LADISLAU                             - membru

5. DUŢU TUDOR-ALEXANDRU                        - membru

 

COMISIA 3

Comisia pentru comerţ, turism, achiziţii publice, donaţii, situaţii de urgenţă, salvamont, evidenţa persoanelor.

 

1. BORICEANU MIRCEA                                             - preşedinte       

            2. ŢOP FERGHETE FLORIANA-CARMEN            - secretar

3. CHIFU SERGIU-MARIAN                                - membru

            4. TEODORESCU FLORIN-COSTEL                     - membru

5.  SÂRGHIE OVIDIU                                              - membru

 

COMISIA 4

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, social - culturale, muncă, familie, educative, sportive, agrement, tineret, religie, învăţământ, sănătate şi protecţie socială.

           

1. SZENTE LADISLAU                             - preşedinte

2. COJOCEA ROXANA                               - secretar

3. TEODORESCU FLORIN-COSTEL            - membru

4. CIOVICĂ OCTAVIAN EUGEN                       - membru

            5. BUCUR CIPRIAN-IONUŢ                       - membru

 

COMISIA 5

Comisia juridică şi administraţie publică locală, păstrarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

 

1. DURBACĂ ALEXANDRINA-ADINA            - preşedinte

2. OPRICĂ FLORENTIN ADRIAN                     - secretar

            3. POPA RĂZVAN                                            - membru

4. ATOMEI ADRIAN                                 - membru

            5. DUŢU TUDOR ALEXANDRU                        - membru

 

COMISIA 6

Comisia pentru probleme de gospodărie comunală şi locativă, agricultură, cadastru, fond funciar şi registru agricol, fond forestier, servicii comunitare şi de utilitate publică.

 

1. SÂRGHIE OVIDIU                                  - preşedinte

            2. MACEDONSCHI CRISTIAN                  - secretar

3. LUPU LIVIU                                      - membru

4. RADU-IOV CONSTANTIN                     - membru

            5. LEONTE CĂTĂLIN                               - membru

 

COMISIA 7

Comisia de relaţii externe, studii europene, relaţii cu instituţii şi organisme internaţionale şi oraşe înfrăţite, cooperare sau asociere cu autorităţi, asociaţii, ori persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, cetăţean de onoare, dezvoltare intercomunitară.

 

1. PUŞCARIU RADU-IOAN              - preşedinte

2. BRAUN WERNER                               - secretar

            3. TORO TAMAS                                              - membru

4. MACEDONSCHI CRISTIAN                  - membru

            5. BÂNGĂLĂU CIPRIAN-IONUŢ                       - membru