Hotărârea nr. 565/2014

Validarea mandatului de consilier local al domnului CIOVICĂ OCTAVIAN EUGEN.

 

HOTĂRÂREA Nr.  565

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

 

Privind: validarea mandatului de consilier local al domnului CIOVICĂ OCTAVIAN EUGEN;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate întocmite de Secretarul Municipiului Braşov, înregistrate cu  nr. 100.227/2014, prin care se propune validarea mandatului de consilier local al domnului CIOVICĂ OCTAVIAN EUGEN;

Constatând că urmare a demisiei domnului MIHAI COSTEL, locul de consilier local a devenit vacant,

Având în vedere adresa P.D.L. Braşov nr. 214 din 25 noiembrie 2014,  înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 99.077 din 25 noiembrie 2014, potrivit căreia se propune ca pe locul de consilier local rămas vacant ca urmare a demisiei domnului Mihai Costel, să se propună spre validare candidatura domnului CIOVICĂ OCTAVIAN EUGEN care ocupă poziţia corespunzătoare pe lista de candidaţi la funcţia de consilier local din partea P.D.L.;

Văzând şi adresa nr. 215 din 25 noiembrie 2014 a Partidului Democrat Liberal, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 99.076 din 25 noiembrie 2014, prin care se exprimă acordul privind validarea domnului CIOVICĂ OCTAVIAN EUGEN în funcţia de consilier local al Consiliului Local al Municipiului Braşov;

Văzând procesul - verbal al comisiei de validare constituită în baza H.C.L. nr. 300/2012, prin care se propune validarea mandatului de consilier local al domnului CIOVICĂ OCTAVIAN EUGEN;

În conformitate cu prevederile art. 96, alin. (9) din Legea nr. 67/2004, privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 6, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 32, art. 36, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, ali. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale    nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se validează mandatul de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Braşov al domnului CIOVICĂ OCTAVIAN EUGEN.

 

 

Art. 2. Domnul CIOVICĂ OCTAVIAN EUGEN intră în exerciţiul mandatului de consilier local după depunerea jurământului.