Hotărârea nr. 562/2014

Propunerea asociatului Municipiul Braşov pentru desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Tetkron S.R.L.

HOTĂRÂREA Nr. 562

din data de  24  octombrie  2014

 

 

 

Privind: propunerea asociatului Municipiul Braşov pentru desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Tetkron S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 octombrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 88.673 din 23.10.2014, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Braşov să hotărască asupra însuşiri procesului - verbal final, din data de 23.10.2014 al Comisiei de evaluare/selecţie prealabilă, constituită în vederea desemnării unui membru şi a 2 supleanţi în Consiliul de Administraţie al S.C. Tetkron S.R.L. prin Hotărârea A.G.A. nr. 25 din data de 25.09.2014;

Văzând solicitarea înregistrată sub nr. 88.547 din 23.10.2014 emisă de Cabinet Viceprimar Durbacă Alexandrina-Adina privind întocmirea unui proiect de hotărâre pentru însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Braşov a procesului - verbal final, din data de 23.10.2014 al Comisiei de evaluare/selecţie prealabilă, constituită în vederea desemnării unui membru şi a 2 supleanţi în Consiliul de Administraţie al S.C. Tetkron S.R.L.;

Luând în consideraţie şi ţinând cont de procesul - verbal final, din data de 23.10.2014 al Comisiei de evaluare/selecţie prealabilă, constituită în vederea desemnării unui membru şi a 2 supleanţi în Consiliul de Administraţie al S.C. Tetkron S.R.L. prin Hotărârea A.G.A. nr. 25 din data de 25.09.2014;

Constatând că prin procesul - verbal final, mai sus precizat, în urma analizării dosarelor, evaluării competenţelor şi a experienţei relevante a candidaţilor, Comisia de evaluare/selecţie a hotărât “că 2 candidaţi îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru numirea ca membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Tetkron S.R.L.”;

Luând la cunoştinţă şi propunerea/recomandare a Comisiei de evaluare/selecţie, anterior menţionată, prin care se propune “desemnarea ca membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Tetkron S.R.L. a d-lui Toma Gabriel şi nominalizarea ca supleant (rezervă), pentru situaţia vacantării din orice motive a unei poziţii în Consiliul de Administraţie, a d-nei Găliman Mariana”;

Văzând Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor nr. 31 din 24 octombrie 2014, privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Tetkron S.R.L. Braşov;

Ţinând cont de decizia Curţii de Conturi nr. 77/2014 pct. 1, lit. c. prin care s-a dispus continuarea demersurilor pe lângă autorităţile deliberative şi executive ale Municipiului Braşov în vederea intrării în legalitate în ceea ce priveşte sistemul de administrare şi control al S.C. Tetkron S.R.L. având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile art. 3, pct. 2, lit. a, lit. b, art. 27, 28, 29, 30 şi 31, din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, lit. d, alin. 3, lit. c , alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov îşi însuşeşte procesul - verbal final privind evaluarea/selecţia prealabilă în vederea desemnării unui membru şi a 2 supleanţi în Consiliul de Administraţie al S.C. Tetkron S.R.L. Braşov, din data de 23.10.2014.

 

 

               Art. 2. Se aprobă propunererea formulată de Municipiul Braşov, în calitate de asociat la S.C. Tetkron S.R.L. în vederea desemnării ca membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Tetkron S.R.L. a d-lui Toma Gabriel şi nominalizarea ca supleant (rezervă), pentru situaţia vacantării din orice motive a unei poziţii în Consiliul de Administraţie, a d-nei Gălian Mariana”. 

 

Art. 3. Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Tetkron S.R.L. va proceda la desemnarea membrului Consiliului de Administraţie în locul rămas vacant, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. Tetkron S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.