Hotărârea nr. 561/2014

Demararea procedurii de scoatere la licitaţie publică de către S.C. Tetkron S.R.L. a Serviciului de pompaj şi apă de adaos în Municipiul Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  561

din data de  24  octombrie  2014

 

 

 

 

Privind: demararea procedurii de scoatere la licitaţie publică de către S.C. Tetkron S.R.L. a Serviciului de pompaj şi apă de adaos în Municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 octombrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 88.672 din 23.10.2014, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Braşov să hotărască asupra demarării procedurii de scoatere la licitaţie de către S.C. Tetkron S.R.L. a serviciului de pompaj şi apă de adaos în Municipiul Braşov;

Văzând Notificarea adresată de Consiliul de Administraţie al S.C. Tetkron S.R.L. către Consiliul Local al Municipiului Brasov, înregistrată sub nr. 88.447 din 22 octombrie 2014, precum şi prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 500 din data de 26 septembrie 2014 privind completarea listei bunurilor cuprinse în anexa la Contractul de Concesiune  nr. 254/2006, încheiat între municipiul Braşov şi S.C. Tetkron S.R.L;

Având în vedere prevederile art. 14, pct. 3 şi art. 15, pct. 13 din Contractul de Concesiune    nr. 254/2006, novat prin Contractul de Novaţie nr. 1864/2010, încheiat între Consiliul Local în numele Municipiului Braşov, în calitate de concedent şi S.C. Tetkron S.R.L, în calitate de concesionar;

Ţinând cont de starea de urgenţă ce se concretizează prin obligativitatea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul Municipiului Braşov în pragul sezonului rece şi imposibilitatea asigurării resurselor necesare efectuării serviciului de pompaj de către S.C. Tetkron S.R.L;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. a, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă demararea procedurii de scoatere la licitaţie publică de către S.C. Tetkron S.R.L. a serviciului de pompaj şi apă de adaos în Municipiul Braşov, conform prevederilor legale în vigoare.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. Tetkron S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.