Hotărârea nr. 560/2014

Documentaţia „Modificare parţială P.U.Z. Tractorul VII Braşov, Zona 4”, iniţiator Brang Heinrich Michael.

 

HOTĂRÂREA Nr.  560

din data de  24  octombrie  2014

 

 

 

Privind: documentaţia „Modificare parţială P.U.Z. Tractorul VII Braşov, Zona 4”, iniţiator Brang Heinrich Michael;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 octombrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 88.555/2014, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei „Modificare parţială P.U.Z. Tractorul VII Braşov - Zona 4”, iniţiator Brang Heinrich Michael;

Având în vedere Raportul Direcţiei Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrat cu nr. 88.342 din 22 octombrie 2014 de informare şi consultare a publicului în vederea aprobării documentaţiei de urbanism „Modificare parţială P.U.Z. Tractorul VII Braşov - Zona 4”;

Văzând şi  prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia „Modificare parţială P.U.Z. Tractorul VII Braşov - Zona 4”, iniţiator Brang Heinrich Michael şi întocmită de către S.C. Top Form S.R.L. Braşov.

 

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.Z. este de 5 ani de la data intrării în vigoare.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.