Hotărârea nr. 559/2014

Documentaţia “P.U.D. - Construire imobil locuinţe în Braşov, str. Baba Novac nr. 70”, având ca iniţiatori pe Voinea Raluca Ioana şi Voinea Andra Elena.

 

HOTĂRÂREA Nr.  559

din data de  24  octombrie  2014

 

 

 

 

Privind: documentaţia “P.U.D. - Construire imobil locuinţe în Braşov, str. Baba Novac nr. 70”, având ca iniţiatori pe Voinea Raluca Ioana şi Voinea Andra Elena;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 octombrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 88.478/2014, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire imobil locuinţe în Braşov, str. Baba Novac nr. 70”;

Având în vedere Raportul Direcţiei Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrat cu nr. 78.928 din 23 septembrie 2014 de informare şi consultare a publicului în vederea aprobării documentaţiei de urbanism “P.U.D. - Construire imobil locuinţe în Braşov, str. Baba Novac nr. 70”;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50, art. 56, alin. 1 şi   alin. 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. - Construire imobil locuinţe în Braşov,  str. Baba Novac nr. 70”, având ca iniţiatori pe Voinea Raluca Ioana şi Voinea Andra Elena.

 

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. este de 2 ani de la data aprobării.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.