Hotărârea nr. 558/2014

Documentaţia “P.U.D. - Construire casă de locuit în Braşov, str. Cloşca nr. 52 B”, având ca iniţiator pe Ciobanu Cornelia.

 

HOTĂRÂREA Nr.  558

din data de  24  octombrie  2014

 

 

 

 

Privind: documentaţia “P.U.D. - Construire casă de locuit în Braşov, str. Cloşca nr. 52 B”, având ca iniţiator pe Ciobanu Cornelia;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 octombrie 2014;

                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 88.476/2014, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire casă de locuit în Braşov, str. Cloşca nr. 52 B”, având ca iniţiator pe Ciobanu Cornelia;

                Având în vedere Raportul Direcţiei Arhitect Şef -Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrat cu nr. 70.248 din 20 august 2014 de informare şi consultare a publicului în vederea aprobării documentaţiei de urbanism “P.U.D. - Construire casă de locuit în Braşov, str. Cloşca nr. 52 B”;

Văzând şi prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50, art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. - Construire casă de locuit în Braşov,  str. Cloşca nr. 52 B”, având ca iniţiator pe Ciobanu Cornelia, întocmită de către S.C. Degraph 29 S.R.L. Braşov.

 

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. este de 2 ani de la data aprobării.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.