Hotărârea nr. 557/2014

Documentaţia “P.U.D. - Construire imobil locuinţe, birouri şi spaţii comerciale, în Braşov, str. Mihai Viteazu nr. 1 – 3”, iniţiator S.C. “MIHAI VITEAZU REZIDENCE” S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr.  557

din data de  24  octombrie  2014

 

 

 

Privind: documentaţia “P.U.D. - Construire imobil locuinţe, birouri şi spaţii comerciale, în Braşov, str. Mihai Viteazu nr. 1 – 3”, iniţiator S.C. “MIHAI VITEAZU REZIDENCE” S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 octombrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 88.704/2014, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire imobil locuinţe, birouri şi spaţii comerciale, în Braşov, str. Mihai Viteazu nr. 1 - 3”, iniţiator S.C. “MIHAI VITEAZU REZIDENCE” S.R.L.;

               Având în vedere Raportul Direcţiei Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrat cu nr. 84.495 din 9 octombrie 2014 de informare şi consultare a publicului în vederea aprobării documentaţiei de urbanism “P.U.D. - Construire imobil locuinţe, birouri şi spaţii comerciale, în Braşov, str. Mihai Viteazu nr. 1 - 3”, prin S.C. TEKART PROJECT S.R.L.;

Văzând şi prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50, art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. - Construire imobil locuinţe, birouri şi spaţii comerciale, în Braşov, str. Mihai Viteazu nr. 1 - 3”, iniţiator S.C. “MIHAI VITEAZU REZIDENCE” S.R.L. prin S.C. TEKART PROJECT S.R.L.

 

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. este de 2 ani de la data aprobării.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.