Hotărârea nr. 554/2014

Prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită, către Asociaţia Bolnavilor de Cancer din România - filiala Braşov, a unor spaţii situate în Braşov, str. Gladiolelor nr. 4.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  554

din data de  24  octombrie  2014

 

 

 

Privind: prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită, către Asociaţia Bolnavilor de Cancer din România - filiala Braşov, a unor spaţii situate în Braşov, str. Gladiolelor nr. 4;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 octombrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 87.817/2014, privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită, către Asociaţia Bolnavilor de Cancer din România - filiala Braşov, a unor spaţii situate în Braşov, str. Gladiolelor nr. 4;

Având în vedere H.C.L. nr. 585/2012; H.C.L. nr. 758/2008, republicată conform H.C.L.nr. 126/2013;

Văzând adresa nr. 25/2014, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 85.057/2014 a Asociaţiei Bolnavilor de Cancer din România - filiala Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c art. 45, alin. 3 şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită către Asociaţia Bolnavilor de Cancer din România - filiala Braşov, pe o perioadă de 2 (doi) ani, a unor spaţii situate în Braşov, str. Gladiolelor nr. 4.

 

 

Art. 2. Cheltuielile cu utilităţile şi de întreţinere aferente spaţiilor atribuite vor fi suportate de Asociaţia Bolnavilor de Cancer din România, filiala Braşov.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.