Hotărârea nr. 553/2014

Modificarea H.C.L. nr. 457/2014, prin care s-a aprobat vânzarea la licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 58.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  553

din data de  24  octombrie  2014

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 457/2014, prin care s-a aprobat vânzarea la licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 58;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 octombrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 87.389/2014, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 457/2014, prin care s-a aprobat vânzarea la licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 58;

Având în vedere H.C.L. nr. 457/2014, prin care s-a aprobat vânzarea la licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 58, precum şi prevederile art. 1650 şi 1657 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 457 din 29 august 2014, care va avea următorul conţinut:

„Preţul de pornire al licitaţiei este de 35 Euro/m.p., pentru terenul înscris în C.F. nr. 126833 Braşov, nr. top. 6778/1/a/2/2/1/1 şi 80 Euro/m.p. pentru terenul înscris în C.F. nr. 126834 Brasov.”

 

 

Art. 2. Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 457 din 29 august 2014, rămân nemodificate.

 

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 457 din 29 august 2014, astfel modificată, va fi republicată.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  457  din data de  29 august  2014

Republicată conform H.C.L. nr.  553  din data de 24 octombrie 2014

 

 

 

 

Privind: vânzarea la licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 58;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 70.772/2014, prin care se propune vânzarea la licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 58;

Văzând Raportul de evaluare întocmit de expert evaluator ing. Mihaul Ecaterina Catrinel şi procesul - verbal încheiat de comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţia de Primar nr. 4790/2012;

Având în vedere prevederile art. 1650 şi 1657 din Codul Civil coroborat cu Legea                 nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a imobilelor situate în Braşov, str. Carpaţilor nr. 58, înscrise în C.F. nr. 126833, nr. top. 6778/1/a/2/2/1/1 şi în C.F. nr. 126834 Braşov, sub nr. cad. 126834.

 

 

Art. 2. Preţul de pornire al licitaţiei este de 35 Euro/m.p., pentru terenul înscris în C.F. nr. 126833 Braşov, nr. top. 6778/1/a/2/2/1/1 şi 80 Euro/m.p. pentru terenul înscris în C.F. nr. 126834 Brasov.

 

Art. 3. Se aprobă Caietele de Sarcini conform anexei 1 şi conform anexei 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.