Hotărârea nr. 552/2014

Acordarea unui drept de superficie în favoarea S.C. Electrica Serv S.A. -AISE Braşov pentru terenul aferent Post Trafo - str. Fundăturii f.n.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  552

din data de  24  octombrie  2014

 

 

 

Privind: acordarea unui drept de superficie în favoarea S.C. Electrica Serv S.A. - AISE Braşov pentru terenul aferent Post Trafo - str. Fundăturii f.n.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 octombrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 85.334/2014, prin care s-a propus acordarea unui drept de superficie în favoarea S.C. Electrica Serv S.A. - AISE Braşov, pentru terenul aferent Post Trafo - str. Fundăturii f.n.;

Având în vedere prevederile art. 693, 695 din Codul Civil, Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, Legea nr. 213/1998, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Braşov în domeniul privat al Municipiului Braşov, a terenului în suprafaţă de 20 m.p., parte din terenul identificat în C.F. nr. 123187 Braşov, nr. cad. 123187.

 

 

Art. 2. Se aprobă acordarea unui drept de superficie către S.C. Electrica Serv S.A. - AISE Braşov, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului în suprafaţă de 20 m.p., parte din terenul identificat în C.F. nr. 123187 Braşov, nr. cad. 123187 aferent Punctului de transformare-punct de conexiuni prefabricat.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.