Hotărârea nr. 551/2014

Acordarea unui drept de superficie în favoarea GDF SUEZ Energy România S.A. asupra terenului situat pe Calea Bucureşti - intersecţie str. Lacurilor, în vederea amplasării unei staţii de protecţie catodică.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  551

din data de  24  octombrie  2014

 

 

 

 

Privind: acordarea unui drept de superficie în favoarea GDF SUEZ Energy România  S.A. asupra terenului situat pe Calea Bucureşti - intersecţie str. Lacurilor, în vederea amplasării unei staţii de protecţie catodică;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 octombrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 85.487/2014, prin care s-a propus acordarea unui drept de superficie în favoarea GDF SUEZ Energy România S.A., asupra terenului situat pe Calea Bucureşti - intersecţie  str. Lacurilor, în vederea amplasării unei staţii de protecţie catodică;

Având în vedere prevederile art. 693 şi 695 din Codul Civil, Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, Legea nr. 213/1998, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Braşov în domeniul privat al Municipiului Braşov, a terenului în suprafaţă de 1 m.p., parte din terenul aferent străzii Calea Bucureşti.

 

 

             Art. 2. Se aprobă acordarea unui drept de superficie către S.C. GDF Suez Energy România S.A. pe o perioadă de 15 ani, asupra terenului în suprafaţă de 1 m.p. situat în str. Calea Bucureşti în zona intersecţiei cu str. Lacurilor aferent Staţiei de Protecţie Catodică.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.