Hotărârea nr. 55/2014

Aprobarea tarifelor în vederea stabilirii chiriei pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea S.C. RIAL S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr.  55

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea tarifelor în vederea stabilirii chiriei pentru spaţii cu altă  destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea S.C. RIAL S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale S.C. RIAL S.R.L. Braşov, înregistrate cu nr. 15.362/2014, privind stabilirea tarifelor la chirie pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea sa;

Având în vedere prevederile art. 859, alin. 2, art. 868 şi art. 1780 din Codul Civil; Hotărârea Consiliului Local nr. 241/2005, privind diminuarea capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. şi transferul cu titlu gratuit în proprietatea privată a Municipiului Braşov a unor locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. a, c, alin. 3, alin. 5, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă tarifele în vederea stabilirii chiriei pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea S.C. RIAL S.R.L., conform listei anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Tarifele aprobate la articolul 1 din prezenta hotărâre vor fi aplicate de S.C. RIAL S.R.L. Braşov cu data de 1 aprilie 2014.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.