Hotărârea nr. 549/2014

Aprobarea dezmembrării (reapartamentare) imobil situat în Braşov, str. Lungă nr. 32.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  549

din data de  24  octombrie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea dezmembrării (reapartamentare) imobil situat în Braşov, str. Lungă nr. 32;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 octombrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 85.223/2014, prin care s-a propus aprobarea dezmembrării imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 32;

Văzând H.C.L. nr. 241/2005, privind diminuarea capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. şi transferul cu titlu gratuit în proprietatea privată a Municipiului a unor locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie;

Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea (reapartamentare) imobil situat în Braşov, str. Lungă nr. 32, înscris în C.F. nr. 119422-C1-U1 Braşov, nr. top. (2028 - 2029)/II/1/3, cad. 1573/3, corp B, conform documentaţiei cadastrale întocmită de exp. Tudorache Diana, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.