Hotărârea nr. 548/2014

Aprobarea dezmembrării terenului situat în Braşov, str. Mihai Eminescu nr. 28 A.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 548

din data de  24  octombrie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea dezmembrării terenului situat în Braşov, str. Mihai Eminescu nr. 28 A;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 octombrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 85.214/2014, prin care s-a propus aprobarea dezmembrării imobilului situat în Braşov, str. Mihai Eminescu nr. 28 A;

Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea  nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 700 din 09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Mihai Eminescu nr. 28 A, înscris în C.F. nr. 113061 Braşov, nr. cad. 113061, conform documentaţiei cadastrale întocmită de exp. Roman Sebastian Cristian, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.