Hotărârea nr. 547/2014

Revocarea H.C.L. nr. 353 din 11.07.2014, prin care s-a aprobat atribuirea denumirii „Avantgarden” unui cartier din Municipiul Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 547

din data de  24  octombrie  2014

 

 

 

Privind: revocarea H.C.L. nr. 353 din 11.07.2014, prin care s-a aprobat atribuirea  denumirii „Avantgarden” unui cartier din Municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 octombrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 86.002/2014, prin care s-a propus revocarea H.C.L. nr. 353 din 11.07.2014, prin care s-a aprobat atribuirea denumirii „Avantgarden” unui cartier din Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 32, alin. 1, lit. c, alin. 3 şi alin. 4, coroborat cu art. 25, alin. 1 din Legea nr. 350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Văzând contestaţiile depuse cu nr. 65.079 din 30.07.2014 şi 77.481 din 22.09.2014 ale S.C. Kasper Immo Inest S.R.L.;

Luând în considerare şi adresa nr. 77.951 din 18.09.2014 transmisă de Instituţia Prefectului - judeţul Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit. a şi art. 45, alin. 2, lit. f din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

 

Art. 1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 353 din 11 iulie 2014, prin care s-a aprobat atribuirea denumirii „Avantgarden” unui cartier din Municipiul Braşov.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.