Hotărârea nr. 546/2014

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 35, ap. 1, deţinut de GILL MARY HELEN TEREZA, cetăţean irlandez.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  546

din data de  24  octombrie  2014

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat  în Braşov, str. Poarta Schei nr. 35, ap. 1, deţinut de GILL MARY HELEN TEREZA, cetăţean irlandez;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 octombrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 86.452/2014, privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov,            str. Poarta Schei nr. 35, ap. 1, deţinut de GILL MARY HELEN TEREZA, cetăţean irlandez;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind „protejarea monumentelor istorice” completată şi modificată prin Legea nr. 259/2006 şi adresa nr. 3329 din 19.09.2014, a Ministerului Culturii;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Articol unic. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 35, ap. 1, înscris în  C.F. nr. 153 Braşov, nr. top. 5097/1/1, 5098/1, deţinut de GILL MARY HELEN TEREZA, cetăţean irlandez.