Hotărârea nr. 545/2014

Exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Pictor Pop nr. 2 A, deţinut de S.C. OMV PETROM S.A.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  545

din data de  24  octombrie  2014

 

 

 

Privind: exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Pictor Pop nr. 2 A, deţinut de S.C. OMV PETROM S.A.;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 octombrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 85.262/2014, privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Pictor Pop nr. 2 A , deţinut de S.C. OMV PETROM S.A.;

Luând în considerare amendamentul formulat de Comisia nr. 1 a Consiliului Local în şedinţa din data de 23 octombrie 2014, privind ”exercitarea dreptului de preemţiune în condiţiile prezentate”, astfel aprobat în plenul şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 24 octombrie 2014;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind „protejarea monumentelor istorice”, completată şi modificată prin Legea nr. 259/2006 şi adresa nr. 574 din 04.09.2014, a Ministerului Culturii, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Articol unic. Consiliul Local al Municipiului Braşov îşi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Pictor Pop            nr. 2 A, înscris în C.F. nr. 100813, nr. cad. 100813, deţinut de S.C. OMV PETROM S.A.