Hotărârea nr. 544/2014

Acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru întocmirea documentaţiei de urbanism „P.U.Z. - Construire supermarket, depozit, situat în Braşov, B-dul Griviţei f.n.”, deţinut de S.C. AREA RE S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr.  544

din data de  24  octombrie  2014

 

 

 

Privind: Acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru întocmirea documentaţiei de urbanism „P.U.Z. - Construire supermarket, depozit, situat în Braşov, B-dul Griviţei f.n.”, deţinut de S.C. AREA RE S.R.L.;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 octombrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 85.270/2014, prin care se solicită acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru întocmirea documentaţiei de urbanism „P.U.Z. - Construire supermarket, depozit, situat în Braşov, B-dul Griviţei f.n.”;

Având în vedere solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 81111/2014 înaintată de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, C.U. nr. 958/2014, Avizul de oportunitate nr. 2 din 01.07.2014;

Ţinând cont de prevederile secţiunii 4 din anexa la Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi de prevederile cap. VI, secţiunea C din anexa la H.C.L. nr. 321/2011, privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului”;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. b, c, alin. 4, lit. e, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov este de acord cu prevederile documentaţiei de urbanism pentru „P.U.Z. - Construire supermarket, depozit, situat în Braşov, B-dul Griviţei f.n.” deţinut de S.C. AREA RE S.R.L., identificat prin C.F. nr. 112466 Braşov, nr. top. 10131/4/1/1/1, C.F. nr. 112585 Braşov, nr. top. 10131/4/1/1/2, conform Certificatului de Urbanism nr. 958/2014.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.