Hotărârea nr. 541/2014

Modificarea H.C.L. nr. 293 din 5.06.2014, privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “RK Pod str. Zizinului - râul Timis”

 

HOTĂRÂREA Nr.  541

din data de  24  octombrie  2014

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 293 din 5.06.2014, privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “RK Pod str. Zizinului - râul Timis”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 octombrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate le Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 87.803/2014, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 293 din 5.06.2014, privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “RK Pod str. Zizinului - râul Timis”;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum şi prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 293 din 5 iunie 2014, privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “RK Pod str. Zizinului - râul Timis”, care va avea următorul conţinut:

Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii „RK Pod str. Zizinului - râul Timiş”,  după cum urmează:

- valoare totală:                         - 5.855,480 mii lei inclusiv TVA (1.327,770 mii Euro)

- din care C+M:                  - 5.057,370 mii lei inclusiv TVA (1.146,80  mii Euro)”

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 293 din 5 iunie 2014, astfel modificată, va fi republicată.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 293   din data de  5 iunie  2014

Republicată conform H.C.L. nr.  541 din data de 24 octombrie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferent realizării obiectivului de investiţii RK „Pod, str. Zizinului - râul Timiş”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 iunie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 48.370/2014, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi  realizării obiectivului de investiţii RK „Pod, str. Zizinului - râul Timiş”;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum şi prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii „RK Pod str. Zizinului - râul Timiş”,  după cum urmează:

- valoare totală:                         - 5.855,480 mii lei inclusiv TVA (1.327,770 mii Euro)

- din care C+M:                  - 5.057,370 mii lei inclusiv TVA (1.146,80  mii Euro)

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.