Hotărârea nr. 540/2014

Aprobarea închirierii locurilor de parcare aferente Hotelului Teleferic din Poiana Brasov, către S.C. Tint S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr. 540

din data de  24  octombrie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea închirierii locurilor de parcare aferente Hotelului Teleferic din Poiana Brasov, către S.C. Tint S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 octombrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 86.330/2014, prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre având ca obiect închirierea locurilor de parcare aferente hotelului restaurant Teleferic din Poiana Brasov conform “Contractului de închiriere” ce urmează a fi încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Tint S.R.L., anexat;

Văzând adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 84.879/2014, prin care S.C. Tint S.R.L. solicită închirierea unui număr de 46 locuri de parcare aferente hotelului restaurant Teleferic din Poiana Brasov, în perioadă 15 decembrie - 15 martie şi 1 iulie - 31 august pe o durată de 5 ani;

Având în vedere prevederile art. 24, pct. 11 din Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local aprobat prin H.G. nr. 955/2004 potrivit căruia locurile de parcare aflate la o distanţă mai mică de 50 m. de unităţile hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacole, baze sportive vor fi atribuite acestora prin închiriere;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. a, art. 45, alin. 3 şi art. 123, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă închirierea locurilor de parcare, aferente hotelului Teleferic din Poiana Brasov, str. Poiana Soarelui nr. 243, conform Contractului de închiriere între Municipiul Braşov şi S.C. TINT S.R.L., prezentat în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Preţul de închiriere este de este 4.5 lei /loc/zi respectiv 1EURO/loc/zi.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.